Att använda adjektiv i engelskan

Engelska adjektiv är oböjliga. De ändrar inte form enligt substantivets genus och numerus.

Exempel
 • This is a hot potato.
 • Those are some hot potatoes.

För att understryka eller förstärka ett adjektivs betydelse, används adverben very eller really framför det adjektiv som ska förstärkas.

Exempel
 • This is a very hot potato
 • Those are some really hot potatoes.

I engelskan placeras adjektiven vanligtvis framför det substantiv de modifierar.

Exempel
 • The beautiful girl ignored me.
 • The fast red car drove away.

Adjektiv kan också dyka upp efter verbet "to be", eller efter verb som uttrycker sinnesförnimmelser, tex to be, to seem , to look & to taste.

Exempel
 • Italy is beautiful.
 • I don't think she seems nice at all.
 • You look tired.
 • This meat tastes funny.

Undantag

Adjektiven kommer efter substantivet i en del fasta uttryck.

Exempel
 • The Princess Royal is visiting Oxford today.
 • The President elect made a speech last night.
 • He received a court martial the following week.

Adjektiven involved, present & concerned kan komma före eller efter det substantiv de modifierar, men betydelsen ändras beroende på var de placeras.

Exempel
Adjektivet placeras efter substantivet Betydelse Adjektivet placeras före substantivet Betydelse
I want to see the people involved. Jag vill träffa de peroner som har något med detta att göra. It was an involved discussion. Discussionen var detaljerad och invecklad.
Here is a list of the people present at the meeting. Här är en lista över personerna som var med på mötet. The present situation is not sustainable. Den nuvarande situationen är inte hållbar.
I need to see the man concerned by this accusation. Jag måste få träffa mannen som har blivit anklagad. A concerned father came to see me today. En bekymrad far kom för att träffa mig idag.