Komparativ och superlativ

Komparativa adjektiv

Komparativa adjektiv används för att jämföra skillnader mellan två objekt (larger, smaller, faster, higher). De används i meningar där man jämför två substantiv, enligt det här mönstret:

Substantiv (subjekt) + verb + komparativt adjektiv + than + substantiv (objekt).

Det andra objektet i jämförelsen kan uteslutas om kontexten är tillräckligt tydlig (det sista exemplet nedan).

Exampel
 • My house is larger than hers.
 • This box is smaller than the one I lost.
 • Your dog runs faster than Jim's dog.
 • The rock flew higher than the roof.
 • Jim and Jack are both my friends, but I like Jack better. ("than Jim" är underförstått)

Superlativa adjektiv

Superlativa adjektiv används för att beskriva ett objekt som besitter den högsta eller lägsta graden av en viss egenskap (the tallest, the smallest, the fastest, the highest). De används i meningar där ett subjekt jämförs med en grupp objekt.

Substantiv (subjekt) + verb + the + superlativt adjektiv + substantiv (objekt).

Gruppen som man jämför med kan uteslutas om den tydligt framgår av kontexten (sista exemplet nedan).

Exempel
 • My house is the largest one in our neighborhood.
 • This is the smallest box I've ever seen.
 • Your dog ran the fastest of any dog in the race.
 • We all threw our rocks at the same time. My rock flew the highest. ("of all the rocks" är underförstått)

Böjning av regelbundna komparativ och superlativ

Det är lätt att böja komparativ. Böjningen beror på antalet stavelser i det ursprungliga adjektivet.

Enstaviga adjektiv

Lägg till -er för komparativ och -est för superlativ. Om adjektivet stavas med en konsonant + ensam vokal + konsonant, måste den sista konsonanten dubblas innan ändelsen läggs till.

Positiv Komparativ Superlativ
tall taller tallest
fat fatter fattest
big bigger biggest
sad sadder saddest
Två stavelser

Adjektiv med två stavelser kan bilda komparativ antingen genom att man lägger till ändelsen -er, eller genom att man sätter more före adjektivet. Dessa adjektiv formar superlativ antingen genom att man lägger till -est eller genom att man sätter most framför adjektivet. In många fall används bägge formerna, även om en användningsform är vanligare än den andra. Om du inte är säker på om ett tvåstavigt adjektiv kan ha en komparativ eller superlativ ändelse, är du på den säkra sidan om du använder more och most istället. När det gäller adjektiv som slutar på y, så ska y bytas ut till ett i, innan ändelsen läggs till.

Positiv Komparativ Superlativ
happy happier happiest
simple simpler simplest
busy busier busiest
tilted more tilted most tilted
tangled more tangled most tangled
Tre stavelser eller fler

Adjektiv med tre stavelser eller fler, bildar komparativ genom att man sätter more framför adjektivet, och superlativ genom att man sätter most framför.

Positiv Komparativ Superlativ
important more important most important
expensive more expensive most expensive

Oregelbundna komparativ och superlativ

Dessa mycket vanliga adjektiv har helt oregelbundna komparativa och superlativa former.

Positiv Komparativ Superlativ
good better best
bad worse worst
little less least
much more most
far further / farther furthest / farthest
Exempel
 • Today is the worst day I've had in a long time.
 • You play tennis better than I do.
 • This is the least expensive sweater in the store.
 • This sweater is less expensive than that one.
 • I ran pretty far yesterday, but I ran even farther today.