Alternativa sätt att bilda passivform

Man kan bilda meningar vars betydelse är passiv, trots att deras form inte är det. Det görs genom att man använder verbet to get eller verbet to have i stället för verbet to be. Dessa konstruktioner beskriver ofta situationer där vi vill att någon annan ska göra något åt oss, eller där vi kommer att anlita någon annan att göra något åt oss. Subjektet är aktivt, men han/hon ser bara till att få något uträttat åt sig. Det är en underförstådd person som kommer att utföra den handling som meningens huvudverb beskriver. Denna andra person är inte omnämnd i meningen, eftersom att meningens betydelse är passiv. Vi är här mer intresserade av handlingens resultat, än av den person som utför den.

Exempel
 • I must get my hair cut.
 • I must have my hair cut.
 • When are you going to get that window mended?
 • We're having the house painted.

Den här typen av konstruktion kan syfta på slutförandet av en aktivitet, särskilt i de fall där ett tidsuttryck används.

Exempel
 • We'll get the work done as soon as possible.
 • I'll get those letters typed before lunchtime.
 • She said she'd have my lunch delivered by noon.
 • You should have your roof repaired before next winter.

Om verbet syftar på något oönskat, har det samma betydelse som en passiv mening.

Exempel
 • Jim had his car stolen last night.
 • Jim's car was stolen.
 • They had their roof blown off in the storm.
 • Their roof was blown off in the storm.
Att använda "to need" i passiva konstruktioner

Man kan också använda verbet to need följt av gerundium i en aktiv konstruktion med en passiv betydelse. Det viktiga vi har i åtanke i dessa meningar är den person, eller det objekt, som kommer att vara föremål för handlingen, inte den person som utför handlingen.

Exempel
 • The ceiling needs painting.
 • The ceiling needs to be painted.
 • My hair needs cutting.
 • My hair needs to be cut.
 • That faucet needs fixing.
 • That faucet needs to be fixed.