Att använda "half" som ett distributiv

Den distributiva determineraren half, används för att tala om en helhet som delats i två. Half kan användas som distributiv enligt flera olika mönster. Andra fraktioner kan användas på samma sätt, även om de är mindre vanligt förekommande.

Half kan användas tillsammans med en måttenhet efter obestämd artikel (a eller an). När det används på detta sätt, syftar det på ett mått.

Exempel
 • I had half a cup of milk left.
 • I bought half a kilo of flour.
 • He ran half a mile this morning.
 • I will be back in half a minute.

Half kan användas med substantiv som föregås av the, a, eller ett demonstrativt eller possessivt pronomen. I dessa fall, syftar meningen på en konkret, fysisk uppdelning. Ordet of kan läggas till precis efter half utan att betydelsen ändras.

Exempel
 • Half the people have already left.
 • Half of an apple isn't very much lunch.
 • Did you use half my sugar?
 • I will need half of the flour for my cake.
 • I earned half of that money last summer.
 • She found half these frogs in the river.
 • I spent half that time on my project.
 • You can take half of those books back.
 • I've invited half my friends to the party.
 • I've used up half of our eggs.
 • You wasted half your money on that!

Half kan användas med med pronomen i plural efter of.

Exempel
 • Half of us are going.
 • He scolded half of you but he let the rest off.
 • You couldn't find half of them?