Att använda "Unless"

Unless betyder samma sak som if...not. Liksom if, följs unless av ett tempus som uttrycker nutid eller dåtid, eller av perfekt (aldrig av konditionalis). Unless används istället för if...not i alla sorts villkorssatser. Satsernas ordningsföljd har ingen betydelse när unless används.

Konditionalis typ 1: Unless + nutid
Med If Motsvarighet med Unless
You will be sick if you don't stop eating. You'll be sick unless you stop eating.
I won't pay if you don't provide the goods immediately. I won't pay unless you provide the goods immediately.
If you don't study dilligently, you'll never understand trigonometry. Unless you study dilligently, you'll never understand trigonometry.
Konditionalis typ 2l: Unless + dåtid
Med If Motsvarighet med Unless
If he wasn't very ill, he would be at work. Unless he was very ill, he would be at work.
I wouldn't eat that food if I wasn't really hungry. I wouldn't eat that food unless I was really hungry.
She would be here by now if she wasn't stuck in traffic. She would be here by now unless she was stuck in traffic.
Konditionalis typ 3: Unless + perfekt
Med If Motsvarighet med Unless
Our director would not have signed the contract if she hadn't had a lawyer present. Our director would not have signed the contract unless she had had a lawyer present.
I wouldn't have phoned him if you hadn't suggested it. I wouldn't have phoned him unless you'd suggested it.
They would have shot her if she hadn't given them the money. They would have shot her unless she'd given them the money.