Distributiva pronomen för par av objekt

De distributiva determinerarna both, either och neither definierar distributionen mellan ett par objekt. Normalt, kan dessa ord inte användas för att syfta på en grupp bestående av tre individer eller fler. De kan heller inte användas för att syfta på en grupp av obestämd storlek. Dessa distributiver kan endast syfta på odelbara substantiv.

 

Att använda "both"

Both syftar på paret som helhet och motsvarar "one and the other". Both kan användas ensamt tillsammans med substantiv i plural, eller så kan det följas av "of", med eller utan artikel. När det följs av substantiv i plural, måste both separareras från pronomet genom "of". Both kan inte användas tillsammans med substantiv i singular, eftersom att det syftar på två saker.

Exempel
 • Both children were born in Italy.
 • Both the children were born in Italy.
 • Both of the children were born in Italy.
 • Both my parents have fair hair.
 • Both of my parents have fair hair.
 • Both of us like skiing.
 • I told both of them to calm down.

Att använda "either"

Either är positivt, och när det används ensamt syftar det på den ena av de två delarna i ett par. Det motsvarar "one or the other." Eftersom att det bara syftar på en del i paret, måste either användas innan ett substantiv i singular. Det kan även användas med substantiv i plural om det följs av "of".

Exempel
 • I can stay at either hotel.
 • Either day is fine for me.
 • There are two chairs here. You can take either of them.
 • Either of you can come.
 • Either of the hotels will be fine.
 • I can eat either of the salads.

Either kan också användas tillsammans med or i en konstruktion som i tur och ordning omnämner varje del i paret. Betydelsen förblir densamma, men i det här fallet fungerar inte either som ett distributiv. Det fungerar istället som ett konjunktiv.

Exempel
 • You can have either ice cream or chocolate cake.
 • I will come on either Thursday or Friday.
 • You can either come inside or put on your raincoat.

Att använda "neither"

Neither är negativt, och när det används helt ensamt syftar det på paret som helhet. Det motsvarar "not one or the other". Eftersom att ordet  syftar på en del av paret, måste neither amvändas framför substantiv i singular. Det kan även användas tillsammans med ett substantiv i plural om det följs av "of".

Exempel
 • Neither chair is any good.
 • Neither brother came.
 • Which bag do you want? Neither of them.
 • Neither of us were on time.
 • I think neither of these dresses fits me.
 • Neither of the children wanted to go.

Neither kan också användas tillsammans med nor i en konstruktion som i tur och ordning omnämner varje del av paret. Betydelsen förblir densamma, men i det här fallet fungerar inte neither som ett distributiv. Det fungerar istället som ett konjunktiv.

Exempel
 • You can have neither cookies nor candy.
 • It is neither raining nor snowing.
 • She is neither tall nor short.