Futurum med "going"

Form

När vi i en fras använder going för att tala om framtiden, är formen samansatt av tre delar:
verbet to be böjt för att passa subjektet + going + infinitivformen av huvudverbet

Subjekt + to be (böjt) + going + infinitiv
She is going to leave.
I am going to stay.
Jakande
He is going to jog.
Nekande
He is not going to jog.
Frågande
Is he going to jog?
Nekande och frågande
Isn't he going to jog?

Funktion

Då man använder going för att syfta på framtida händelser, finns en mycket stark koppling till nutid. Den framtida tidpunkten är inte viktig. Den äger rum senare än nutid, men betoningen ligger på att händelsen beror på något i den nuvarande situatuionen, som vi är medvetna om. Going används huvudsakligen för att syfta på våra planer och intentioner, eller för att förutsäga något som har stöd i den nuvarande situationen. I vardagligt tal fökortas ofta going to, till gonna, särskilt i amerikansk engelska, men det skrivs aldrig ut på det sättet.

Att använda "going" gällande planer och intentioner
Exempel
  • Is Freddy going to buy a new car soon?
  • Are John and Pam going to visit Milan when they are in Italy?
  • I think Nigel and Mary are going to have a party next week.
  • We are going to have dinner together tomorrow.
  • Aren't you going to stay at the library until your report is finished?
Att använda "going" för att förutsäga något
Exempel
  • He's going to be a brilliant politician.
  • I'm going to have a hard time falling asleep.
  • You're going to be sorry you said that.
  • Is it going to rain this afternoon?
  • Aren't they going to come to the party?