Pluskvamperfekt

Pluskvamperfekt och dess funktioner

Pluskvamperfekt syftar på en tid som ägde rum innan en annan tid i dåtid. Det används för att klargöra att en händelse ägde rum innan en annan i dåtid. Det spelar ingen roll vilken av de två händelserna som nämns först - detta tempus klargör vilken av dem som ägde rum först.

I dessa exempel, är det händelse A som ägde rum först, medan händelse B är efterkommande och hände mer nyligen:

Händelse A Händelse B
John had gone out when I arrived in the office.
Händelse A Händelse B
I had saved my document before the computer crashed.
Händelse B Händelse A
When they arrived we had already started cooking.
Händelse B Händelse A
He was very tired because he hadn't slept well.

Att bilda pluskvamperfekt

Pluskvamperfekt är sammansatt av två delar i engelskan: imperfekt av verbet to have (had) + perfekt particip av huvudverbet.

Subjekt had perfekt particip
Jakande
She had given
Nekande
She hadn't asked.
Frågande
Had they arrived?
Frågande och nekande
Hadn't you finished?
To decide, pluskvamperfekt
Jakande Nekande Frågande
I had decided I hadn't decided Had I decided?
You had decided You hadn't decided Had you decided?
She had decided She hadn't decided Had she decided?
We had decided We hadn't decided Had we decided?
They had decided They hadn't decided Had they decided?

Pluskvamperfekt + just

'Just' används tillsammans med pluskvamperfekt för att syfta på en händelse som ägde rum endast en kort tid innan nutid, dvs.

  • The train had just left when I arrived at the station.
  • She had just left the room when the police arrived.
  • I had just put the washing out when it started to rain.