Tidsadverb

Tidsadverb talar om för oss när någonting hände, men också hur länge det hände, och hur ofta.

Adverb som talar om för oss när

Adverb som talar om för oss när, placeras vanligtvis i slutet av meningen.

Exempel
 • Goldilocks went to the Bears' house yesterday.
 • I'm going to tidy my room tomorrow.
 • I saw Sally today.
 • I will call you later.
 • I have to leave now.
 • I saw that movie last year.

Att sätta ett tidsadverb, som talar om för när, i slutet av en mening, är att sätta det i en neutral position. Dessa adverb kan även placeras i andra positioner och ger då en annan tonvikt. Alla tidsadverb kan placeras i början av meningen för att betona tiden. I formell skrift, kan vissa även sättas före huvudverbet, medan andra inte kan inneha den positionen.

Exempel
 • Later Goldilocks ate some porridge. (the time is important)
 • Goldilocks later ate some porridge. (this is more formal, like a policeman's report)
 • Goldilocks ate some porridge later. (this is neutral, no particular emphasis)

Adverb som talar om för oss hur länge

Adverb som talar om för oss hur länge, placeras i regel även de i slutet av meningen.

Exempel
 • She stayed in the Bears' house all day.
 • My mother lived in France for a year.
 • I have been going to this school since 1996.

I dessa adverbiala meningar som talar om för oss hur länge, följs for alltid av ett uttryck för hur länge något varade, medan since alltid följs av ett uttryck om en specifik tidpunkt.

Exempel
 • I stayed in Switzerland for three days.
 • I am going on vacation for a week.
 • I have been riding horses for several years.
 • The French monarchy lasted for several centuries.
 • I have not seen you since Monday.
 • Jim has been working here since 1997.
 • There has not been a more exciting discovery since last century.

Adverb som talar om för oss hur ofta

Adverb som talar om för oss hur ofta, uttrycker den frekvens med vilken något händer. De placeras vanligtvis framför huvudverbet, men efter hjälpverbet (som be, have, may, & must). Det enda undantaget är när huvudverbet är "to be", då adverbet kommer efter huvudverbet.

Exempel
 • I often eat vegetarian food.
 • He never drinks milk.
 • You must always fasten your seat belt.
 • I am seldom late.
 • He rarely lies.

Många adverb som uttrycker frekvens, kan också placeras antingen i början eller i slutet av meningen, även om vissa inte kan det. När de placeras på dessa alternativa positioner, blir adverbets betydelse mycket starkare.

Adverb som kan användas på två positioner Starkare position Svagare position
frequently I visit France frequently. I frequently visit France.
generally Generally, I don't like spicy foods. I generally don't like spicy foods.
normally I listen to classical music normally. I normally listen to classical music.
occasionally I go to the opera occasionally. I occasionally go to the opera.
often Often, I jog in the morning. I often jog in the morning.
regularly I come to this museum regularly. I regularly come to this museum.
sometimes I get up very early sometimes. I sometimes get up very early.
usually I enjoy being with children usually. I usually enjoy being with children.

Andra adverb som talar om för oss hur ofta, uttrycker det exakta antalet gånger något händer eller har hänt. Dessa adverb placeras vanligtvis i slutet av meningen.

Exempel
 • This magazine is published monthly.
 • He visits his mother once a week.
 • I work five days a week.
 • I saw the movie seven times.

Att använda Yet

Yet  används i frågor och i nekande satser, för att indikera att något ännu inte har hänt, eller kanske inte har hänt men väntas hända. Det placeras i slutet av meningen, eller efter not.

Exempel
 • Have you finished your work yet? (= simple request for information)
 • No, not yet. (= simple negative answer)
 • They haven't met him yet. (= simple negative statement)
 • Haven't you finished yet? (= expressing surprise)

Att använda Still

Still uttrycker kontinuitet. I jakande meningar placeras det före huvudverbet, och efter hjälpverb som be, have, might, will. Om huvudverbet är to be, ska still placeras efter det, hellre än före. I frågor ska still placeras före huvudverbet.

Exempel
 • She is still waiting for you.
 • Jim might still want some.
 • Do you still work for the BBC?
 • Are you still here?
 • I am still hungry.

Tidsadverbens ordningsföljd

Om du behöver använda mer än ett tidsadverb i en mening, ska du använda dem i den här ordningsföljden:

1: hur länge 2: hur ofta 3: när

Exempel
 • 1 + 2 : I work (1) for five hours (2) every day
 • 2 + 3 : The magazine was published (2) weekly (3) last year.
 • 1 + 3 : I was abroad (1) for two months (3) last year.
 • 1 + 2 + 3 : She worked in a hospital (1) for two days (2) every week (3) last year.