Perfekt

Att bilda Perfekt

Alla verbs perfektform är sammansatt av två delar: rätt form av hjälverbet to have (presens), samt perfekt particip av huvudverbet. Regelbundna verbs perfekt particip består av  grundform+ed, dvs. played, arrived, looked. För oregelbundna verb, se Tabellen för oregelbundna verb under avdelningen Verb.

Jakande
Subjekt to have perfekt particip
She has visited.
Nekande
Subjekt to have + not perfekt particip
She has not (hasn't) visited.
Frågande
to have subjekt perfekt particip
Has she visited?
Nekande och frågande
to have + not subjekt perfekt particip
Hasn't she visited?
To Walk, perfekt
Jakande Nekande Frågande
I have walked I haven't walked Have I walked?
You have walked You haven't walked. Have you walked?
He, she, it has walked He, she, hasn't walked Has he, she, it walked?
We have walked We haven't walked Have we walked?
You have walked You haven't walked Have you walked?
They have walked They haven't walked Have they walked?

Perfekt och dess funktioner

Perfekt används för att visa på en koppling mellan nutid och dåtid. Agerandet skedde i en ocpecifierad tid innan nutid, och vi är ofta mer intresserade av resultatet än av själva agerandet som sådant.

VAR FÖRSIKTIG! Det kan finnas ett verbtempus med en liknande form på ditt spåk, men betydelsen är antagligen INTE densamma.
Perfekt används för att beskriva:
 • Ett agerande eller en situation som började i dåtid och som fortsätter i nutid. I have lived in Bristol since 1984 (= och gör det fortfarande.)
 • Ett agerande som utfördes under en tidsperiod som ännu inte är slut. She has been to the cinema twice this week (= och veckan är inte över ännu.)
 • Ett upprepat agerande i en ospecifierad period mellan dåtid och nutid. We have visited Portugal several times.
 • Ett agerande som slutfördes i en mycket närliggande dåtid, vilket uttrycks med ordet 'just'. I have just finished my work.
 • Ett agerande där tidsapekten inte är viktig. He has read 'War and Peace'. (= resutatet av hans läsande är det viktiga)

Notera: När vi vill tillhandahålla eller fråga om detaljer gällande när, var, vem, använder vi imperfekt. Läs mer om att välja mellan perfekt och imperfekt..

Ageranden som påbörjades i dåtid och som fortsätter i nutid
 • They haven't lived here for years.
 • She has worked in the bank for five years.
 • We have had the same car for ten years.
 • Have you played the piano since you were a child?
När den tidsperiod man syftar på inte är över än
 • I have worked hard this week.
 • It has rained a lot this year.
 • We haven't seen her today.
Ageranden som upprepats  under en ospecifierad period mellan dåtid och nutid.
 • They have seen that film six times
 • It has happened several times already.
 • She has visited them frequently.
 • We have eaten at that restaurant many times.
Ageranden som slutförts i en mycket nära dåtid (+just)
 • Have you just finished work?
 • I have just eaten.
 • We have just seen her.
 • Has he just left?
När den exakta tiden för agerandet är okänt, eller inte är viktigt
 • Someone has eaten my soup!
 • Have you seen 'Gone with the Wind'?
 • She's studied Japanese, Russian, and English.

Läs mer om att använda perfekt tillsammans med orden "ever", "never", "already", och "yet", och om att använda perfekt tillsammans med orden "for" och "since".