Future

I engelskan finns ett flertal olika sätt att syfta på framtiden. Det är viktigt att komma ihåg att vi uttrycker mer än bara själva tidpunkten för händelsen vi syftar på. Självklart syftar varje 'future' tempus alltid på en tidpunkt "efter nutid", men det kan också säga något om vår xxx till den framtida händelsen.

Alla de ideer som följer jkan uttryckas genom att använda olika tempus i futurum:

 • Enkel förutsägelse: There will be snow in many areas tomorrow.
 • Överrenskommelser: I'm meeting Jim at the airport.
 • Planer och intentioner: We're going to spend the summer abroad.
 • Time-tabled händelser: The plane takes off at 3 a.m.
 • Förutsägelser baserade på aktuell information: I think it's going to rain!
 • Villighet: We'll give you a lift to the cinema.
 • Ett agerande som kommer att utföras i framtiden: This time next week I'll be sun-bathing.
 • Ett agerande eller en händelse som är rutin: You'll be seeing John in the office tomorrow, won't you?
 • Förpliktelser: You are to travel directly to London.
 • Ett agerande eller en händelse som kommer att äga rum genast eller mycket snart: The train is about to leave.
 • Att föreställa oss själva i framtiden då vi ser tillbaka på ett fullbordat agerande: A month from now he will have finished all his exams.

Dessa exempel visar att flera olika tempus används för att uttrycka något om framtiden. Delen över tempus för att tala om framtiden beskriver form och funktion för varje tempus i futurum.

Det finn fyra former av tempus för att uttrycka framtid i engelskan.

Det finns också flera andra sätt att tala om framtiden utan att använda ett tempus i futurum.