Konditionalis

Konditionalis används för att spekulera om vad som skulle kunna hända, vad som skulle kunna ha hänt och för att uttrycka vad vi önskar ska hända. De flesta meningar i engelskan där konditionalis används innehåller ordet if. Många former av konditionalis i engelskan används i meningar som innehåller verb i något av de tempus som uttrycker dåtid. Detta kallas för "the unreal past", eftersom att vi använder ett tempus för att uttrycka dåtid utan att syfta på något som verkligen hände i dåtid. I engelskan finns fem huvudsakliga sätt att bilda meningar med konditionalis. I alla dessa fall består meningarna av en if -sats och en huvudsats. I många nekande meningar med konditionalis finns en motsvarande meningsuppbyggnad där "unless" används istället för"if".

Typ av konditionalis Användning Verbets tempus, if-sats Verbets tempus, huvudsats
Zero Allmän sanning Simple present Simple present
Typ 1 Möjligt tillstånd och dess troliga resultat Simple present Simple future
Typ 2 Ett hypotetiskt tillstånd dess troliga resultat Simple past Present conditional eller Present continuous conditional
Typ 3 Ett tillstånd i "unreal past" och dess troliga dåtida resultat Past perfect Perfect conditional
Blandad typ Ett tillstånd i "unreal past" och dess troliga nutida resultat Past perfekt Present contditional

Konditionalis zero

Konditionais 0 används när den tid man syftar på är nu eller alltid och situationen är verklig och möjlig. Konditionalis 0 används ofta för att syfta på allmänna sanningar. Tempus i meningens båda delar står i presens. I konditionalis 0, kan ordet "if" vanligtvis ersättas med ordet "when" utan att betydelsen ändras.

If-sats Huvudsats
If + presens presens
If this thing happens that thing happens.
If you heat ice it melts.
If it rains the grass gets wet.

Läs mer om hur konditionalis zero används.

Konditionalis 1

Konditionalis 1 används för att syfta på nutid eller framtid och då situationen är verklig. Konditionalis 1 syftar på ett möjligt tillstånd och dess troliga resultat. I dessa meningar står if-satsen i presens och huvudsatsen i enkel futurum.

If-sats Huvudsats
If + presens enkel futurum
If this thing happens that thing will happen.
If you don't hurry you will miss the train.
If it rains today you will get wet.

Läs mer om hur konditionalis 1 används.

Konditionalis 2

Konditionalis 2 används för att syfta på en tid som är nu eller närsomhelst och där situationen är overklig. Dessa meningar är inte baserade på fakta. Konditionalis 2 används för att syfta på ett hypotetiskt tillstånd och dess troliga resultat. I meningar med Konditionalis 2, står if-satsen i imperfekt, medan huvudsatsen står i konditionalis.

If -sats Huvudsats
If + imperfekt present conditional eller present continuous conditional
If this thing happened that thing would happen. (but I'm not sure this thing will happen) OR
that thing would be happening.
If you went to bed earlier you would not be so tired.
If it rained you would get wet.
If I spoke Italian I would be working in Italy.

Läs mer om hur konditionalis 2 används tillsammans med present conditional och hur present continuous conditional används i meningar med konditionalis 2.

Konditionalis 3

Konditionalis 3 används för att syfta på en tidpunkt som ägde rum i dåtid och på en situation som stod i motsts till verkligheten. De fakta dessa baseras på är motsatsen till vad som uttrycks. Konditionalis 3 används för att syfta på ett overkligt dåtida agerande och dess sannolika dåtida resultat. I meningar med konditionalis typ 3, står if-satsen i pluskvamperfekt och huvudsatsen i perfect conditional.

If-sats Huvudsats
If + pluskvamperfekt perfect conditional eller perfect continuous conditional
If this thing had happened that thing would have happened. (but neither of those things really happened) OR
that thing would have been happening.
If you had studied harder you would have passed the exam.
If it had rained you would have gotten wet.
If I had accepted that promotion I would have been working in Milan.

Läs mer om hur konditionalis 3 används tillsammans med tempuset perfect conditional, och om hur perfect continuous conditional används i meningar med konditionalis 3.

Konditionalis av blandad typ

Konditionalis av blandad typ används för att syfta på en tid som ägde rum i dåtid och på en situation som fortfarande pågår i nutid. De fakta som de baseras på är motsatsen till det som uttrycks. Konditionalis av blandad typ används för att syfta på ett overkligt dåtida tillstånd och dess troliga resultat i nutid. I meningar med konditionais av blandad typ står if-satsen i pluskvamperfekt och huvudsatsen i konditionalis.

If-sats Huvudsats
If + pluskvamperfekt eller imperfekt present conditional eller perfect conditional
If this thing had happened that thing would happen. (but this thing didn't happen so that thing isn't happening)
If I had worked harder at school I would have a better job now.
If we had looked at the map we wouldn't be lost.
If you weren't afraid of spiders you would have picked it up and put it outside.

Läs mer om hur konditionalis av blandad typ används.