EF SET hörförståelse

EF SET:s hörförståelse tar 25 minuter i EF SET English Certificate. Lyssningsdelen som helhet är tidsbestämd, men inte de enskilda uppgifterna, så eleverna kan ta så lång tid som de behöver för att besvara frågorna i en uppgift, men de kommer då att ha mindre tid på sig för att klara av de efterföljande uppgifterna.

Teststruktur

EF SET:s hörförståelse består av en serie inspelade texter som läses av amerikanska, brittiska och australiska engelsktalare, med en eller flera förståelsefrågor om varje text. Eftersom EF SET:s hörförståelsedel är anpassningsbar beror längden på inspelningarna och svårighetsgraden på de frågor som ställs på hur väl testdeltagaren klarar sig på lyssningstestet i allmänhet. Den första EF SET-hörförståelsefrågan är av medelhög svårighetsgrad och den följande frågan kommer att vara svårare eller lättare beroende på om testdeltagaren lyckas svara rätt på den första frågan. Varje testdeltagare kommer att besvara ungefär 50 frågor i EF SET:s hörförståelsedel, men antalet lyssningsfrågor som presenteras kommer att variera. Inspelningarna i EF SET:s hörförståelsedel är mellan 20 sekunder och 5 minuter långa och testdeltagaren kan lyssna på varje inspelning två gånger.

Strategi

Testdeltagaren har sedan så mycket tid som han behöver för att besvara frågorna om inspelningen innan han går vidare till nästa inspelning, men han har en begränsad tid på sig att slutföra alla uppgifter i lyssningsdelen. Testdeltagarna kan inte gå bakåt när de gör EF SET, så det är viktigt att avsluta varje hörförståelseuppgift helt och hållet innan man går vidare till nästa. Eftersom EF SET inte anger testdeltagarnas tempo är det viktigt att du håller koll på tiden och anger ditt eget tempo för att kunna slutföra hela hörförståelseavsnittet.

Poängsättning

EF SET:s hörförståelsedel är lika mycket värd som läsförståelsedelen vid beräkningen av den totala EF SET-poängen. När du har slutfört EF SET-testet får du en hörförståelsepoäng mellan 0 och 100, en läsförståelsepoäng på samma skala och en totalpoäng som är genomsnittet av de två.