TOEFL talförmåga

TOEFL:s talavsnitt är den tredje delen av TOEFL iBT och den fjärde delen av TOEFL Essentials. Under det muntliga testet kommer du att se eller höra uppmaningar och sedan spela in dina svar på datorn. TOEFL:s taluppgifter betygsätts av en examinator någon annanstans, inte av någon på ditt testcenter. Taltestet på iBT tar 17 minuter och på Essentials 13 minuter. Det är den kortaste delen av TOEFL-testet. Det fanns inget muntligt prov på TOEFL PBT.

Teststruktur

TOEFL iBT-testet i talförmåga består av fyra uppgifter, varav en är så kallad "oberoende" och tre är så kallade "integrerade". Du måste göra uppgifterna på TOEFL:s taltest i ordning och kan inte gå tillbaka till tidigare frågor. Den oberoende taluppgiften kommer först.

Uppgift 1: Val - Du får två alternativ och ombeds att välja ett och förklara ditt val. Du har 15 sekunder på dig att förbereda dig och 45 sekunder på dig att spela in ditt svar.

De integrerade uppgifterna i TOEFL-testet i talförmåga kräver att du läser och/eller lyssnar på något och sedan svarar på en uppmaning som har med det du läst och hört att göra.

Uppgift 2: Den första integrerade uppgiften kräver att du läser en kort text (högst 100 ord) och lyssnar på en kort inspelning med anknytning till samma ämne (högst 80 sekunder) och sedan spelar in ditt svar på en uppmaning. Du har 30 sekunders förberedelsetid efter att du har lyssnat på inspelningen och 60 sekunder på dig att spela in ditt svar.

Uppgift 3: I den andra integrerade uppgiften ska du läsa ett kort utdrag ur en akademisk text och lyssna på en kort föreläsning om samma ämne. Du måste sedan svara på en uppmaning som är relaterad till det du har läst och hört. Du har 30 sekunder på dig att förbereda dig och 60 sekunder på dig att spela in ditt svar.

Uppgift 4: Den sista uppgiften i TOEFL iBT-testet för muntlig kommunikation kräver att du lyssnar på en kort akademisk föreläsning och sedan spelar in en sammanfattning av vad du har hört. På denna TOEFL taluppgift har du 20 sekunder på dig att förbereda dig och 60 sekunder på dig att spela in ditt svar.

TOEFL Essentials taltest består av 3 uppgiftstyper med totalt 19 inspelningar. I de första 6 inspelningarna ska du läsa en sida av en dialog. Du kommer att höra en inspelning och sedan se ditt förväntade svar på skärmen. Du måste läsa det svaret högt. Den andra uppgiftstypen är lyssna och upprepa. Du kommer att höra 8 meningar högt och måste upprepa dem. Den sista taluppgiften är en simulerad intervju. Du kommer att se en video med fem frågor om dig själv och får tid att svara på varje fråga.

När du har slutfört TOEFL Essentials taluppgifter ska du spela in ett personligt videouttalande som svar på två frågor. Denna inspelning poängsätts inte, men den kommer att vara tillgänglig för universiteten att titta på som en del av ditt ansökningspaket. För varje fråga har du 30 sekunder på dig att förbereda dig och 2 minuter på dig att spela in dig själv.

Poängsättning

Under hela TOEFL-testet får du göra anteckningar som du kan använda under din inspelade taltid. Alla TOEFL iBT-uppgifter för muntlig framställning poängsätts på en skala från 0 till 4, där 4 är det högsta värdet. Din sammanlagda poäng på alla taluppgifterna omvandlas sedan till en poäng mellan 0 och 30 för TOEFL iBT speaking-sektionen totalt sett. Ett resultat på 25 eller högre anses vara ett bra resultat på TOEFL iBT speaking section. Den muntliga delen av TOEFL Essentials har ett poängsättningsspann från 0 till 12. Ett resultat på 9 eller högre anses vara ett bra resultat.

Den sista delen av TOEFL iBT kommer härnäst. Det är den skriftliga delen.